EVENT


ข้ามทะเลดาว (across the sea of star)

Fri 7 Jul - Thu 27 Jul | 09.00 -17.00 น.
Exhibition
  |
 • sculpture
 • print
 • performance
 • photography
 • film
 • sound
 • media arts
 • multidisciplinary
 • other
 • painting
Activity Picture

Description

 “ข้ามทะเลดาว (across the sea of star)”

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำเสนอนิทรรศการ “ข้ามทะเลดาว (across the sea of star)” การจัดและแสดงผลงานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการพัฒนา ที่สร้างความสอดคล้องบนระบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามการโคจรของวัฏจักรธรรมชาติ  ตามฤดูกาลการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้คนได้อยู่กับธรรมชาติและสำนึกในคุณธรรม จนกระทั่งทิศทางของการพัฒนาประเทศที่กำหนดจาก “เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง” ที่ให้ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น ไปสู่ “เศรษฐกิจแบบเงินตรา” ในรูปลักษณะสังคมสมัยใหม่แบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่แบบปัจเจกนิยม และแยกเราออกจากความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ ความสำคัญกับท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจึงถูกแยกส่วนออกไป ดังนั้น เศรษฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีและตระหนักถึงความเป็นจริง ถึงความพึงพอใจ และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และสังคม แต่ถ้าความพอใจสมปรารถนานั้น ไม่ได้นำไปสู่สันติสุขของมนุษย์ สิ่งนี้ก็ไม่ควรเป็นหลักการของเศรษฐศาสตร์และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

เนื้อหาผลงานในนิทรรศการนี้มุ่งเน้นความหมายที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำเสนอ “คุณภาพ” และ “ชีวิต” ที่มีความสัมพันธ์กับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านนัยยะการผสมผสาน ความแตกต่างเชิงเฉพาะเจาะจง จากปฏิบัติการของทฤษฏีที่เกิดขึ้นใหม่ ในการสร้างคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งแสดงตนต่อประโยชน์ใช้สอยในด้านความเป็นอยู่ ผนวกกับการที่มนุษย์กำลังเผชิญหน้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ผลงานทั้งหมดในนิทรรศการเผยให้เห็น ความคิดเรื่องการพัฒนาประเทศ และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดินแดนในอุดมคติ(Utopia)  และมุมมองของศิลปินที่มีต่อการทำงานสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นต่างๆ จากปัญหาในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ความซับซ้อนในการดำเนินชีวิตที่มีผลมาจากความขัดแย้งทางการเมือง ที่ต้องแปรสภาพพื้นฐานของโครงสร้างทางสังคมในยุคดิจิทัลแบบ 4.0 กับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คนชุมชน รวมถึงประสบการณ์ วิธีคิด ตัวตนและการทบทวนความหมายในปฏิบัติการเชิงอุดมคติแบบต่างๆ  

Venue

Chiang Mai University Art Center
Contact
053 218279 / 053 944833
Address

239 Nimmanhemin Road, Muang, Chiang Mai 50200

Opening hours
Tuesday - Sunday 9.00 - 17.00
Website
http://www.finearts.cmu.ac.th/artcenter
Social

On Map