About

การจัดตั้ง หอภาพถ่ายล้านนา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บภาพถ่ายโบราณอันทรงคุณค่ารวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ประกอบในภาพถ่ายเหล่านั้นเพราะภายในภาพถ่ายโบราณของล้านนานั้นถูกบรรจุด้วยข้อมูลทางศาสตร์และศิลป์ในแขนงต่างๆ อย่างมากมาย นับเป็นองค์ความรู้ที่ประเมินค่ามิได้ของล้านนา นำมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและระเบียบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธรณชนในแง่ต่างๆ ที่เน้นไปใช้ประโยชน์สูงสุดของการนำข้อมูลต้นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา อันเป็นเอกลักษณ์หาที่ใดเหมือน ก่อเกิดองค์ความรู้ที่เราจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้นำไปต่อยอดทางการศึกษาอันเป็นอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง ทั้งนี้รวมถึงการรวบรวมงานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายในลักษณะต่างๆ อันที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกทางในการศึกษาในอนาคต หรือการนำงานวิจัยเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบในการสร้างสรรค์งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้จะเป็นส่วนที่ผลักดันอุตสาหกรรมภาพถ่ายในประเทศให้มีการพัฒนาอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องเพราะการนำข้อมูลตันทุนทางวัฒนธรรมที่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างและโดดเด่น อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับอุตสาหกรรมภาพถ่ายที่ถูกผลิตภายในประเทศ

หอภาพถ่ายล้านนา จะเป็นสถานที่แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการในแง่ต่างๆ รวมถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความหลากหลายในศาสตร์และศิลป์ ออกมาเผยแพร่ให้การศึกษาได้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะก้าวมาเป็นผู้นำในการใช้ข้อมูลต้นทุนทางวัฒนธรรมล้านนา ให้กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งอย่างมีเอกลักษณ์ของตนเอง

Director
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
Contact Person
นายศราวุฒิ กมลวิจิตร
Founded

23 กุมภาพันธ์ 2558

Facilities and Equipment

กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานถูกออกแบบให้สามารถรองรับภาระงานออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้

1.ศูนย์อนุรักษ์และค้นคว้า : เป็นศูนย์กลางสำหรับดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย เป็นพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูล แหล่งสืบค้นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลศึกษาค้นคว้าภาพถ่ายเพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะภาพถ่าย

2.ส่วนนิทรรศการหมุนเวียน : พื้นที่ห้องโถงชั้นสองของหอภาพถ่ายล้านนา สำหรับเผยแพร่ความรู้และผลงานเชิงวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบการนำเสนอด้วยนิทรรศการภาพถ่ายทั้งแบบดั่งเดิมและผลงานศิลปะภาพถ่ายร่วมสมัย ที่ผ่านการคัดเลือกโดยดุลพินิจของภัณฑารักษ์ประจำหอภาพถ่ายล้านนา

3.ส่วนห้องสมุดภาพถ่าย : แหล่งค้นคว้าข้อมูลภาพถ่ายที่ได้รับการอนุรักษ์ทั้งในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และอนาล็อก รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายที่เผยแพร่ในรูปแบบของ ภาพถ่าย หนังสือภาพ ตำรา งานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการถ่ายภาพ บริเวณพื้นที่ส่วนหน้า ชั้น 1 ของหอภาพถ่ายล้านนาซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและสืบค้นข้อมูลได้โดยตรงหรือทางเว็บไซต์

4.ส่วนอบรมและกิจกรรม : พื้นที่อเนกประสงค์ ด้านหลังบริเวณชั้น 1 พื้นที่สำหรับจัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหอภาพถ่ายล้านนา รวมทั้งพื้นที่สำหรับประชุมสัมมนาและพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่งสามารถรองรับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้จำนวน 40-60 ท่าน

Floor Plan
Download

Contact
tel.: 052000393
e-mail: [email protected]
address:

ศูนย์วิจัยและนิทรรศการภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Open time
Tuesday - Sunday 8.30-16.30
Close
Every monday
Social
Website
http://cmhop.finearts.cmu.ac.th
Location