About

"ศูนย์ศิลปะบ้านตึก"
พื้นที่สำหรับแสดงผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นเยาว์
พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็ก
จัดหาแหล่งทุนไม่หวังผลกำไร
บริหารจัดการโดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจะใช้พื้นที่บางส่วนของ “บ้านตึก” (ชั้นล่างตึกขาว) เพื่อใช้เป็นหอนิทรรศการศิลปะ สำหรับศิลปินรุ่นเยาว์ และเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับให้บริการทางวิชาการศิลปะแก่เยาวชนทั่วไป

Director
ผศ.พดุงศักดิ์ คชสำโรง
Contact Person
นางสาววิไลวรรณ เมฆวงษ์
Founded

บ้านตึกเป็นบ้านโบราณอายุกว่าร้อยปี เป็นชื่อเรียกบ้านของหลวงอนุสารสุนทร สร้างในปี 2443 ตั้งอยู่บนถนนท่าแพเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ เพราะเป็นอาคารหลังแรกๆที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและมีห้องน้ำทันสมัย


Contact
tel.: 053-218280
e-mail: [email protected]
address:

12-14 ถนนท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Open time
09.00
Close
19.00
Social
Location