• (Un) Composition หมู่งานศิลปะที่ไม่เรียกร้อง แต่ชี้ช่อง

    นิทรรศการ ‘(Un) Composition’ ของลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล เล่นกับกรอบมโนทัศน์จัดองค์ประกอบศิลป์ ศิลปินนำเสนอผลงานจิตรกรรมลักษณะคล้ายงานนามธรรมที่สร้างขึ้นภายใต้กรอบนิยามต่างออกไป โดยให้ความสนใจกับ ‘กระบวนการ’ และ ‘วัสดุ’ เป็นสำคัญ

    Sutee Nakarakornkul
    Oct 17, 2017
    3288 views

About
There is no information.
Contact
e-mail: [email protected]