"ลายคำล้านนา"

Jun 28, 2016
1253 views

Other journal

About

สัมผัสแก่นแท้ของเมืองเชียงใหม่ เข้าใจประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม. Discover the true identity of Chiang Mai, Understand its history, custom, way of life, art and culture.

CV Download
Contact
tel. 053-217793, 053-219833
e-mail: [email protected]
address:

ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Prapokklao rd, Siphum , Muang, Chiang Mai, Thailand 50200

Website
http://www.cmocity.com
Social